Apoteka "Vrbas"


Idi na sadržaj

Glavni meni:


Pitanja i odgovori

Javne nabavke

Pitanje i Odgovor JN - 8-2017 - Med sredstva

Pitanja i odg - Higijena

Pitanja i odgovori - Med sred.

Pitanja i odgovori JNMV - hig

PITANJA I ODGOVORI - Lista D - nereg. lekovi

1. Pitanja i odgovori za JN 2-2015 - Lekovi.zip

Pitanja i odgovori - JNMV 2/2014

4.Pitanja i odgovori

3. Pitanja i odgovori za sajt .zip

1. Pitanja i odgovori za sajt 2.zip

2. Pitanja i odgovori za sajt - JN 269-2014

1. Pitanja i odgovori za sajt - JN 269-2014.zip

Postavljena pitanja za JN 182:
1. Konkursnom dokumentacijom ste predvideli da je period za koji se nabavlja predmetno dobro 3 meseca, dok modelom ugovora članom 13. stav 13.2 ste predvideli da se ugovor zaključuje do ispunjenja ugovorenih obaveza.
Kako je
rok važenja ugovora bitan element svakog ugovora, molimo Vas da modelom ugovora precizirate na koji rok se zaključuje ugovor?

2. Članom 8. stavom 81. predvideli ste da rok u kojem Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća ustanovama u roku od 150 dana, te Vas molimo da korigujete rok na 120 dana u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novačnih obaveza u komercijalnim transakcijama.


3. Konkursnom dokumentacijom niste predvideli nigde rezervni kriterijum u slučaju kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom, a što je predviđeno kao obaveza naručioca člaom 84. stavom 4. Zakona o javni nabavkama, te Vas molimo da konkursnom dokumentacijom postupite u skladu sa navedenim članom Zakona.

4. Partijom 1. pozicija 1. Pantoprazol, gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg, naveli ste naziv proizvođača Hemofarm a.d., te Vas molimo za pojašnjenje da li ćete prihvatiti ponudu ponuđača za predmetni lek od drugog proizvođača, jer prema informacija iz Hemofarma, traženi lek neće biti dostupan pre kraja jula 2014.?

Odgovori:

1. U modelu Ugovora su nac(injene sugerisane ispravke, i isti Vam dostavljamo.

2. Konkursnom dokumentacijom smo predvideli kriterijum za izbor najpovoljnije ponude – ekonomski najpovoljnija ponuda – po kome se rangiraju ponuđači sa ukupnim brojem ostavrenih bodova (koji uključuje bodove i za cenu i za troškovnu ekonomičnost izraženu u %). Ukoliko dobijemo iste ponude sa ukupnim brojem bodova, prednost će imati ponuda čija je broj bodova za ponuđenu cenu veći.

3. U partiji 1 – Hemofarm precizirano je da se traži lek Pantoprazol, gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg, proizvođača Hemofarm A.D. Komisija neće prihvatiti ponudu ponuđača za predmetni lek od drugog proizvođača, bez obzira što će se traženi lek pojaviti tek krajem jula meseca, a svakao će biti u periodu trajanjaugovora.JNVV - 5
Pitanja i odgovori:

Pitanje:

Da li ponuđači koji su registrovani u registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre mogu umesto dokaza iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4) da dostave kopiju rešenja o upisu u registar ponuđača?
Odgovor:

Odgovor na postavljeno pitanje je da naručioci moraju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za ispunjavanje obaveznih uslova iz člana 75. koja je precizirana konkursnom dokumentacijom, i da ne mogu dostaviti samo kopiju rešenja o upisu u registar ponuđača.
Napomena:
Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova:


Ponuđač je obavezan da saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama, uz ponudu priloži odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova.
Potrebna dokumentacija može biti dostavljena u neoverenim kopijama.

Us
lov: Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre ili drugog odgovarajućeg registra
Uslov: Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizaovane kriminalne grupe da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.
Dokaz: Izvod iz kaznene evidencije, odn. Uverenja nadležnog suda /PU MUP

Uslov: Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda Dokaz. Potvrda Agencije za privredne registre ili Privrednog i Prekršajnog suda da privrednom subjektu nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti.
Uslov: Da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države ako ima sedište na njenoj teritoriji; Potvrda Agencije za privatizaciju (dostavlja ponuđač koji se nalazi u postupku privatizacije)
Dokaz: Potvrda poreske uprave Ministarstva finansija RS; i Potvrda jedinice lokalne samouprave – Uprave javnih prihoda; Potvrda Agencije za privatizaciju (dostavlja ponuđač koji se nalazi u postuipku privatizacije)
Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke;
Dokaz: Rešenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju uslova za promet lekovima na veliko;


Pitanja:
1.
Kako smo upisani u Registar ponu
djača kod Agencije za privredne registre, da li ćete prihvatiti ukoliko Vam dostavimo fotokopiju Rešenja o upisu u Registar ponudjača, a kojim dokazujemo da ispunjavamo obavezne uslove u skladu sa članom 75. stav 1. tačka 1-4., a sve u skladu sa članom 78. stavom 5. Zakona o javnim nabavkama koji predvidja da lice upisano u Registar ponudjača nije dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova.

2.

U pogledu dodatnog uslova za u
čće u predmetnom postupku – dostavljanje Rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva, za svaku partiju predmetne nabavke, obzirom da se radi o podatku koji je javno dostupan, da li ćete prihvatiti ukoliko Vam ukažemo na internet stranicu Agencije za lekove i medicinska sredstva?
Napominjemo da je članom 79. stavom 5. Zakona o javnim nabavkama predviđeno da naručilac ne može odbiti ponudu kao neprihvatljivu zato što ne sadrži dokaz, ako je ponuđač naveo u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni, a što ste i sami naveli pod tačkom 3. u napomeni na strani 10. konkursne dokumentacije.

3.

Konkursnom dokumentacijom u predmetnom postupku ste tražili kao dodatni uslov pod tačkom 3. na strani 10. da ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim i finansijskim kapacitetom, odnosno da dostavi B
ilans stanja i Bilans uspeha za prethodnu 2013. godinu ili Izveštaj o bonitetu za javne nabavke, koji je izdat od strane Agencije za privredne registre.
Zakon o računovodstvu i reviziji predviđa da je obaveza pravnih lica da redovne finansijske izveštaje za izveštajnu godinu (2013.) dostave Agenciji za privredne registre najkasnije do kraja februara tekuće godine u cilju dobijanja mišljenja o bonitetu pravnih lica. Kako se radi o postpuku za koji je potrebno određeno vreme, obzirom da je Agencija dužna da objavi registrovane redovne finansijske izveštaje najkasnije do 30. juna, jasno je da ponuđači neće moći da ispune uslov koji ste postavili u pogledu dostavljanja završnog računa za 2013. godinu.

4.

Na strani konkursne dokumentacije ste pod tačkom 9. naveli da rok za odloženo plaćanje iznosi maksimalno do 150 dana od dana ispostavljanja računa.
Međutim, Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama predviđeno je da za subjekte javnog sektora u ugovornom odnosu sa privrednim subjektom, počev od 01.01.2014. godine rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 120 dana.


Odgovori:

1.
Komisija za javnu nabavku ćeprihvatiti fotokopiju Rešenja o upisu u Registar ponuđača, shodnu članom78. stavom 5. Zakona o javnim nabavkama.

2.
Konkursnom dokumentacijom naručilac
je na strani 9 pos takom 3 naznačio: 3. NAPOMENA: Ponuđačnije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, ukoliko navede internet stranicu na kojoj je traženi dokaz javno dostupan.

3.

Izmena konkursne dokumentacije je napravnjena 08.01.2014. i ista je objavljena na Portalu javnih nabavki kao i na internet stranici naručioca, kada je uviđenatehničkagreška u konkursnoj dokumetaciji, na strani 9, gde stoji: Dodatni uslov pod tačkom2. Dokazuje se dostavljanjem Bilansastanja i Bilansa uspeha za prethodnu 201godinu ili Izveštaja o bonitetu za javne nabavke, koji je izdat od Agencije za privredne registre, u neoverenoj kopiji (koji nije stariji od 6 meseci od dana objavljivanja javnog poziva)Izmena je objavljena na Portalu javnih nabavki kao i na internet stranici naručioca

4.

Izmena konkursne dokumentacije je napravnjena 08.01.2014. i ista je objavljena na Portalu javnih nabavki kao i na internet stranici naručioca, kada je uviđenatehničkagreška u konkursnoj dokumetaciji, na strani 12, pod tačkom9 stoji: Rok za odloženo plaćanjeje maksimalno do 1(stodvadeset) dana od dana ispostavljanja računaod strane ponuđačaza dobra koja su predmet javne nabavke.
JNVV - 453.
Pitanja i odgovori:

PITANJE:DA li se moraju ponuditi sve stavke u okviru partije za koju ponudjac podnosi ponudu?

„Ponuda se smatra prihvatljivom ukoliko ponuđač popuni po svim stavkama i overi sve obrasce (priloge) koji su u skladu sa obrascima (prilozima) iz konkursne dokumentacije, osim u slučaju kada je na samom obrascu (prilogu) definisano drugačije.“


PITANJE:Ako se moraju ponuditi sve stavke u okviru jedne partije,da li cete uvaziti tj.prihvatiti ponudu za one stavke u partiji za koje ponudjac nije dobio potrebno ovlascenje od strane proizvodjaca,nosiloca dozvole ili distributera,a ponudio ih je da bi ispostovao kompletnost ponude?

Prethodno rečeno implicira da će sve ponude za sve partije koje ne budu kompletirane biti odbijene kao nepotpune.


PITANJE:Da li ponudjaci moraju da dostavljaju ovlascenja od strane proizvodjaca,nosilaca dozvole ili predstavnistava za svaku partiju posebno za koju podnose ponudu ili mogu podneti jedno ovlascenje (dozvole ili predstavnistavaobuhvata sve artikledozvole ili predstavnistava) iz svih partija za koje podnosi ponudu.?Znaci jedno ovlascenje za svakog proizvodjaca za cije artikle podnosi ponudu?


Komisija će prihvatiti da se podnese jedno ovlašćenje(proizvodjaca,nosilaca dozvole ili predstavnistava)koje obuhvata sve artikledozvole ili predstavnistava) iz svih partija za koje podnosi ponudu.


PITANJE:Da li je neophodno dostavljati resenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za sve lekove za koje ponudjac podnosi ponudu ili je dovoljno kao dokaz za ovaj uslov navesti adresu internet stranice na kojoj se jasno i precizno mogu videti sva registraciona resenja i dozvole za stavljanje u promet za sve lekove sa liste A i A1 koje su predmet javne nabavke.

Odgovor na postavljeno pitanje je da će naručilac prihvatiti da ponuđač u svojoj konkursnoj dokumentaciji navede internet stranicu nadležnog organa, u konkretnom slučaju Agencije za lekove i medicinska sredstva, kao što je i naznačeno u konkursnoj dokumentaciji, na strani 10. pod tačkom 3. Napomena:Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, ukoliko navede internet stranicu na kojoj je traženi dokaz javno dostupan.Pitanje:

Koje cene treba navesti u ponudi ,da li navodimo cene koje su na snazi od 01.06.2013. (u vreme objavljivanja poziva) ili od 12.07.2013. (koje ce važiti na dan otvaranja ponuda).

Odgovor:
Odgovor na postavljeno pitanje je da se navode cene koje važe na dan otvaranja ponuda.Pitanje:

1.Uvidom u konkursnu dokumentaciju u predmetnom postupku javne nabavke, konstatovali smo da ste na strani 10. konkursne dokumentacije, tačkom 2. – Dodatni uslovi, naveli pod stavkom 1. da ponuđač mora da poseduje Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za stavljanje u promet predmeta javne nabavke, kao i da navedeni uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem – Rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva za stavljanje u promet, za svaku partiju predmetne nabavke.

Kako se u navedenom slučaju radi o dokumentu koji predstavlja javni podatak, odnosno dostupan je na internet stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva, molimo za odgovor da li će naručilac kod navedenog dodatnog uslova prihvatiti ukoliko ponuđač u svojoj ponudi samo navede internet stranu Agencije za lekove i medicinska sredstva, gde naručilac pritom može da izvrši uvid u Rešenja za svaku partiju predmetne nabavke koju ponudi ponuđač?

Odgovor:
1. Naručilac će prihvatiti da ponuđač u svojoj kornkursnoj dokumentaciji navede internet stranicu nadležnog organa, u konkretnom slučaju Agencije za lekove i medicinska sredstva, kao što je i naznačeno u konkursnoj dokumentaciji, na strani 8. pod tačkom 3. Napomena:Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, ukoliko navede internet stranicu na kojoj je traženi dokaz javno dostupan.

Pitanje:
2.Imajući u vidu veliki broj raspisanih tendera od strane apoteka i domova zdravlja za lekove sa Liste A i A1, te neophodnost pribavljanja ovlašćenja za učestvovanje u postupcima javnih nabavki od strane zastupnika ili predstavnika proizvođača leka odnosno nosioca dozvole za svaku pojedinu javnu nabavku, molimo Vas da nam odgovorite:Da li ćete prihvatiti ovlašćenja izdata od strane zastupnika ili predstavnika proizvođača leka odnosno nosioca dozvole koja glase da se odnose na sve nabavke lekova Lista A/A1 RFZO, lekova za lečenje HIV/RFZO, lekovi Lista D/RFZO, medicinska pomagala /RFZO objavljene na Portalu UJN i Sl Glaniku RS i koja se odnose na sve javne nabvake raspisane od strane apotekaskih ustanova i domova zdravlja na teritoriji Srbije u kalendarskoj 2013. godini, sa svim proizvodima specificiranim u ovlašćenju / prilogu uz ovlašćenje?

Odgovor:
2. Naručilac će prihvatiti ovlašćenja izdata od strane zastupnika ili predstavnika proizvođača leka odnosno nosioca dozvole koja glase da se odnose na sve nabavke lekova Lista A/A1 RFZO, lekova za lečenje HIV/RFZO, lekovi Lista D/RFZO, medicinska pomagala /RFZO objavljene na Portalu UJN i Službenom Glasniku RS i koja se odnose na sve javne nabvake raspisane od strane apotekaskih ustanova i domova zdravlja na teritoriji Srbije u kalendarskoj 2013. godini, sa svim proizvodima specificiranim u ovlašćenju / prilogu uz ovlašćenje.Pitanje 1:

Uvidom u konkursnu dokumentaciju u predmetnom postupku javne nabavke, konstatovali smo da ste na strani 10. konkursne dokumentacije, tačkom 2. - Dodatni uslovi, naveli pod stavkom 1. da ponuđač mora da poseduje Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za stavljanje u promet predmeta javne nabavke, kao i da navedeni uslov ponuđač dokazuje dostavljanjem -
Rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva za stavljanje u promet, za svaku partiju predmetne nabavke.

Kako se u navedenom slučaju radi o dokumentu koji predstavlja javni podatak, odnosno dostupan je na internet stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva, molimo za odgovor da li će naručilac kod navedenog dodatnog uslova prihvatiti ukoliko ponuđač u svojoj ponudi samo navede internet stranu Agencije za lekove i medicinska sredstva, gde naručilac pritom može da izvrši uvid u Rešenja za svaku partiju predmetne nabavke koju ponudi ponuđač?


Odgovor 1:
Odgovor na postavljeno pitanje je da će naručilac prihvatiti da ponuđač u svojoj kornkursnoj dokumentaciji navede internet stranicu nadležnog organa, u konkretnom slučaju Agencije za lekove i medicinska sredstva, kao što je i naznačeno u konkursnoj dokumentaciji, na strani 10. pod tačkom 3. Napomena:
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, ukoliko navede internet stranicu na kojoj je traženi dokaz javno dostupan.


Pitanje 2:

Da li je potrebno dostavljti i overavati obrazac ponude za sve partije ili je dovoljno doststaviti obrazac ponude samo za partije za koje konkurišemo?

Odgovor
2:

Odgovor na postavljeno pitanje je da dostavljate obrasce ponude, potpisane i overene, samo za partije na koje konkurišete.


Pitanje 3:

S obzirom da smo nosioci dozvole za stavljanje medicinskog sredstva u promet da li je potrebno da dostavimo ovlašćenje proizvođača?

Odgovor 3:

Odgovor na postavljeno pitanje je:
S obzirom da ste sami nosioci dozvole za stavljanje leka u promet niste u obavezi da dostavite i
ovlašćenjeproizvođača
U
tački 2. Dodatni uslovi, u stavu 3. da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je ovlašćeni distributer predmetnog leka na teritoriji Republike Srbije, u tački 2.1. Dokazivanje ispunjenosti dodatnih uslova:
Dodatni uslov pod tačkom 3. Dokazuje se dostavljanjem Ovlašćenja za učešće u konkretnom postupku javne nabavke koje je izdato od strane proizvođača ili nosioca dozvole za stavljanje leka u promet ili predstavništva proizvođača za Republiku Srbiju, naslovljeno na naručioca na osnovu koga se nedvosmisleno može utvrditi da će ponuđač u periodu važenja ugovora raspolagati ponuđenom vrstom i količinom dobara i da će obezbediti sigurnu isporuku istih.


Pitanje 4:

Pregledom konkursne dokumentacije u predmetnom postupku javne nabavke uvideli smo da nedostaje model ugovora, kako u skladu sa članom 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (Sl.GlasnikRS br.26/2013), model ugovora jeste obavezan elemen konkursne dokumentacije.

Odgovor 4:

U Pravilniku o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, broj 29/2013) članom 2. Propisani su obavezni elementi konkursne dokumentacije u otvorenom postupku, a istim Pravilnikom članom5. propisani su Obavezni elementi konkursne dokumentacije u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda kojim model Ugovora nije obavezan element konkursne dokumentacije, već samo elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, što je i opisano u konkursnoj dokumentaciji, na strani 5:
- Elemenat oko čega će se pregovarati su uslovi plaćanja: Troškovna ekonomičnost(% boniteta na uslove plaćanja) ponuđenog leka
- Postupak
pregovaranja će se obaviti u najviše 1 krugu

Pitanja 5:

Da li ćete prihvatiti ovlašćenje proizvođača da smo ekskluzivni zastupnik i da mozemo da učestvujemo na svim tenderima?

Odgovor
5:

Komisija će prihvatiti ovlašćenje proizvođača kojim potvrđujeda ste ekskluzivni zastupnik, naravno, uz dostavu dokumentacije za obavezne uslove u skladu sa članom75. stav 1. ZJN, kao i u skladu sa članom76. stav 2 ZJN.

Pitanje
6:

Da li mozemo da dodatno za sve partije zbirno damo ponudu na našem obrascu gde će biti i zavodni broj ponude sa celokupnu ponudu (prilazemo i obrazac 6,7,i 8) ili je potrebno zavesti sa posebnim brojem svaku partiju na obrascu 6 sto povlači da treba da dostavimo i obrazac 11 u toliko kopija koliko partija nudimo?

Odgovor
6:

Potrebno je da na dostavljenom obrascu 6 – Obavezna ponuda dostavite u pisanoj formi, zavedenu i potpisanu, ponudu za svaku partiju ponaosob. Zbirne ponude, koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se uvažiti.


Pitanje
7:
3. Da li je potreb
no dostaviti tabelu ponude u exel-u?

Odgovor
7:

Obaveznu ponudu, na obrascu broj 6, dostavljate u pisanoj formi, zavedenu i potpisanu, a ne u elektronskoj formi.

Pitanje 8:

1.
Da li ako nudimo 8 partija to znači da treba dostaviti obrazac 11 za svaku partiju tj 8 primeraka?

Odgovor
8:

Odgovor na postavljeno pitanje je da uz svaku partiju na koju konkurišete i uz svaki obarazac ponude dostavite i obrazac 11 ponaosob.


Pitanje 9:
Ukoliko ostajemo pri istim uslovima datim u ponudi, da li smo u obavezi da prisustvujemo pregovaranju?

Odgovor 9:
Odgovor na postavljeno pitanje je ukoliko ostajete pri istoj ponudi niste u obavezi da prisustvujete pregovarnju, samo treba da dostavite ponovo istu ponudu ili dopis da ostajete pri istim ulovima datim u ponudi.Pocetna Stranica | Spisak Apoteka | Aktuelno | Novosti | Finansijski Izveštaj | Javne nabavke | Kontakt | Arhiva | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni